Polityka prywatności

Działamy zgodnie z RODO!

I. Wprowadzenie

Niniejszy dokument stanowi opis polityki prywatności IT CONNECT sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Marszałkowskiej 80, 00-854 Warszawa (dalej: IT CONNECT). Polityka prywatności IT CONNECT (dalej: Polityka) określa zasady, sposób przetwarzania oraz wykorzystywania danych i informacji pochodzących od kandydatów i klientów IT CONNECT.

Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią Polityki. Wchodząc na stronę należącą do IT CONNECT (www.itconnect.pl) lub korzystając z niej i przesyłając nam jakichkolwiek dane osobowe w związku ze zgłoszeniami na rekrutację lub przesyłając zapytanie o współpracę oraz zapoznając się z treścią niniejszej Polityki Użytkownik akceptuje warunki niniejszej Polityki oraz potwierdza, że zapoznał się z jej treścią.

 

II. Pojęcia użyte w Polityce

Dane osobowe – oznaczają Dane osobowe w rozumieniu RODO, czyli wszelkie informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej, które identyfikują bezpośrednio lub pośrednio osobę fizyczną w szczególności takie jak nazwisko, adres e-mail lub numer telefoniczny osoby fizycznej i inne dane, które w połączeniu z wyżej wymienionymi mogą identyfikować Użytkownika.

RODO – oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zgodnie z którym IT CONNECT przetwarza Dane osobowe Użytkowników.

Specjalista – kandydat do pracy oferowany przez IT CONNECT swoim klientom.

Użytkownik – kandydat do pracy, subskrybent newslettera, osoba zadająca pytanie, uczestnik szkoleń, osoba polecająca znajomego do pracy, osoba odwiedzającą strony należące do IT CONNECT.

Usługi – należy rozumieć usługi realizowane przez IT CONNECT drogą elektroniczną, za pomocą strony internetowej, t.j: zapis do Newslettera, wysyłanie zapytania poprzez formularz kontaktowy, przesyłanie dokumentów niezbędnych w procesie rekrutacji.

 

III. Podanie danych osobowych

Podając swoje Dane osobowe na stronie www.itconnect.pl, Użytkownik potwierdza, że posiada niezbędne pozwolenia do ujawniania danych personalnych, które będą wykorzystane przez IT CONNECT w sposób opisany w niniejszej Polityce.

 

IV. Administrator Danych osobowych

Administratorem Danych osobowych Użytkowników przekazanych w związku z korzystaniem ze strony internetowej IT CONNECT, w szczególności w związku z przeprowadzaniem za ich pomocą procesów rekrutacyjnych, wysyłanie informacji marketingowych, w tym newsletterów, korzystaniem z usług zawartych na stronie internetowej jest IT CONNECT Sp. z o.o. ul. Marszałkowska 80, 00-517 Warszawa.

 

V. Inspektor Ochrony Danych

W IT CONNECT osoba zajmująca się tematyką ochrony danych osobowych dostępna jest  pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

VI. Cele przetwarzania danych osobowych i podstawy prawne ich przetwarzania

Administrator przetwarza Dane osobowe w celu:

 1. rozpatrzenia nadesłanej przez Użytkownika aplikacji o pracę i ewentualnego przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego, po uprzednim wyrażeniu zgody przez Użytkownika na przetwarzanie danych zawartych w CV lub formularzu przez IT CONNECT.
  W przypadku przetwarzania Danych Osobowych w celu rozpatrzenia aplikacji o pracę podstawą prawną jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 2. przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, numer telefonu odpowiedzi na zadane wcześniej zapytania wysłane przez formularz kontaktowy.
  W przypadku kontaktu z Użytkownikiem w celu udzielenia odpowiedzi, podstawą prawną przetwarzania Danych osobowych jest zgoda każdego Użytkownika na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO).
 3. przesyłania Użytkownikom, na podane przez nich adresy e-mail, informacji handlowych i marketingowych w tym newslettera IT CONNECT, pod warunkiem, że Użytkownik wyraził zgodę na ich otrzymywanie.
  W przypadku przesyłania newsletterów podstawą prawną jest zgoda Użytkownika na przetwarzanie Danych Osobowych (art. 6 ust.1 pkt. a RODO)
  Zgoda na przesyłanie Użytkownikom niezamówionych informacji handlowych zgodnie z art. 10 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną wyrażana jest przez Użytkowników niezależnie i odrębnie.

VII. Prawa Użytkownika

Zgodnie z rozdziałem III, art. 15-21 RODO, Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego Danych Osobowych przez IT CONNECT:

 1. prawo dostępu do swoich Danych Osobowych,
 2. prawo do sprostowania przetwarzanych danych,
 3. prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”),
 4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
 5. prawo do przenoszenia danych,
 6. prawo do wyrażenia sprzeciwu na dalsze przetwarzanie danych,
 7. prawo do niepodlegania decyzjom opierającym się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu.

Realizacja każdego z powyższych praw następuje na wniosek Użytkownika. IT CONNECT rozpatruje przesłany wniosek i przesyła odpowiedź w ciągu 1 miesiąca od dnia wpłynięcia wniosku.

W ramach praw Użytkownik może w każdej chwili wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie Danych Osobowych dla celów, które wymagają zgody, z zastrzeżeniem, że wycofanie zgody nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

W ramach prawa dostępu, Użytkownik jest uprawniony do pozyskania następujących informacji, w formie kopii:

 1. cele przetwarzania Danych Osobowych;
 2. kategorie Danych Osobowych – jakie dane przetwarzamy, np. imię, nazwisko, numer telefonu;
 3. informacje o odbiorcach lub kategoriach odbiorców danych – komu (osobie, firmie, instytucji) dane mogą być przekazane;
 4. informacje o prawie do żądania od IT CONNECT sprostowania danych, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz do wniesienia sprzeciwu na określone przetwarzanie danych;
 5. informacje o możliwości wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 6. informacje o źródle danych, jeśli dane nie zostały pozyskane bezpośrednio od Użytkownika – wskazanie osoby lub firmy albo instytucji, która przekazała Dane Osobowe;
 7. na temat stosowania profilowania: na jakich zasadach jest podejmowane, jakie mogą być konsekwencje profilowania dla Użytkownika.

IT CONNECT informuje jednocześnie, że każda kolejna kopia Danych Osobowych wiąże się z opłatą wynikającą z kosztów poniesionych w związku ze stworzeniem kolejnej kopii Danych Osobowych.

IT CONNECT zastrzega, że ma możliwość zarówno nieudzielenia odpowiedzi na wniosek jak i udzielenia odpowiedzi w terminie późniejszym niż podany wyżej (do dwóch miesięcy) z uwagi na liczbę zapytań lub skomplikowany charakter przesłanego zapytania. Przez skomplikowany charakter rozumiemy konieczność zestawienia Danych z wielu systemów informatycznych, potrzebę konsultacji z więcej niż jedną osobą z działu lub działów w celu uzyskania informacji będących przedmiotem wniosku.

W obu powyższych sytuacjach IT CONNECT zobowiązuje się do poinformowania Użytkownika o tym fakcie podając za każdym razem uzasadnienie.

 

VIII. Przetwarzanie Danych Osobowych w celu przeprowadzania rekrutacji oraz w ramach systemu poleceń kandydata

IT CONNECT przeprowadza rekrutacje na własne potrzeby oraz na rzecz klientów, którym świadczy m.in. usług dostarczania Specjalistów. W związku z tym informujemy, że dane Użytkownika mogą być przetwarzane również przez klientów IT CONNECT, o czym informujemy w treści ogłoszenia o pracę, wskazując że prowadzimy rekrutację dla klienta. Jednocześnie informujemy, że wyrażając zgodę na procesy rekrutacyjne, dotyczy to rekrutacji na konkretne stanowisko zawarte w ogłoszeniu o pracę jak i na przyszłe rekrutacje. Oznacza to, że będziemy przechowywać Dane Osobowe w naszej bazie danych w celu przesłania informacji o ofertach pracy dostosowanych do profilu i doświadczenia zawodowego. W każdej chwili Użytkownik, zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, może wycofać zgodę na dalsze przetwarzanie, co nie ma wpływu na legalne wykorzystanie danych osobowych w działaniach dokonanych na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane również w sytuacji polecenia Użytkownika przez osobę polecającą. W tej sytuacji osoba polecająca wpisuje swoje dane oraz dane osoby polecanej oraz zamieszcza CV pod formularzem z danymi Użytkownika. IT CONNECT dokonuje weryfikacji otrzymanego od osoby polecającej CV osoby polecanej w zakresie zgody osoby poleconej na przetwarzanie Danych Osobowych spełniającej wymogi RODO. Jeśli zgoda została zawarta, IT CONNECT ma uprawnienia do wykorzystania tych danych na procesy rekrutacyjne.

 

IX. Przetwarzanie Danych Osobowych w celach marketingowych

Przesyłając zapytanie, zgłaszając się na szkolenie, konferencję lub inne wydarzenie organizowane przez IT CONNECT Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych w celu przesyłania informacji marketingowych o oferowanych produktach i usługach IT CONNECT, w tym newsletterów. Zgoda może być w każdej chwili wycofana, z zastrzeżeniem zasad określonych w rozdziale VII niniejszej Polityki.

 

X. Przetwarzanie Danych Osobowych a profilowanie

W IT CONNECT odbywa się profilowanie rozumiane jako forma zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych, polegające na wykorzystaniu niektórych danych o Użytkowniku. Pozyskiwane dane to m.in. informacje z profili social media, lokalizacja, dane podane przez Użytkowników przy użyciu formularzy na stronie internetowej IT CONNECT.

Pozwala nam to na:

 • bardziej świadomy i lepiej dopasowany wybór ofert pracy, odpowiadający umiejętnościom i doświadczeniu Użytkowników (w przypadku kandydatów do pracy w IT CONNECT),
 • dopasowanie przesyłanych materiałów marketingowych do zainteresowań i potrzeb Użytkowników.

Użytkownik może sprzeciwić się na profilowanie w każdej chwili zgodnie z rozdziałem VII niniejszej Polityki, lecz wiąże się to z niemożliwością przesyłania informacji marketingowo-handlowych lub otrzymywania nowych ofert pracy dopasowanych do profilu i doświadczenia zawodowego.

 

XI. Zasady bezpieczeństwa

IT CONNECT wdrożyła odpowiednie środki bezpieczeństwa (organizacyjne i techniczne), mające na celu ochronę Danych Osobowych przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, bezprawnym przetwarzaniem czy modyfikacją. Administrator zobowiązuje się chronić wszelkie informacje ujawnione przez Użytkowników zgodnie z normami ochrony bezpieczeństwa i zachowania poufności. Dostępy do Danych Osobowych Użytkowników zostały w restrykcyjny sposób ograniczone, tak aby informacje te nie znalazły się w rękach osób niepowołanych. Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony liczbą uprawnionych pracowników IT CONNECT.

IT CONNECT jest uprawnione do udostępniania danych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.

 

XII. Cookies

IT CONNECT oświadcza, że na stronie www.itconnect.pl i innych należących do IT CONNECT używamy cookies. Korzystając z tej strony internetowej, Użytkownik zgadza się na wprowadzenie cookie w urządzeniu, jak wyjaśniono poniżej.
Pliki Cookies używane na stronie internetowej www.itconnect.pl i innych należących do IT CONNECT mogą być ustawione przez naszą witrynę lub przez witrynę strony trzeciej.
Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron serwisów internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu internetowego i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

Rodzaje wykorzystywanych przez IT CONNECT pliki cookies:

 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu, np. umożliwiające korzystanie z sesji;
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranej wersji mobilnej/desktopowej, ostatnich fraz wpisywanych przez użytkownika, wyglądu strony internetowej, itp.;
 • „analityczne” pliki cookies, umożliwiające monitorowanie aktywności Użytkowników w serwisie.

Użytkownik ma możliwość zablokowania zapisywania plików cookies poprzez odpowiednią zmianę ustawień przeglądarki internetowej. Wyłączenie cookies może mieć wpływ na funkcjonowanie strony. Brak zmiany ustawień przeglądarki oznacza akceptację dla stosowanych cookies.

 

XIII. Zmiana Polityki

W związku z rozwojem i postępem techniki oraz zmieniającymi się przepisami prawa zasady określone w niniejszej Polityce Prywatności mogą ulec zmianie. O zmianie tych zasad Użytkownik zostanie poinformowany, poprzez zamieszczenie nowej treści niniejszego dokumentu na stronie internetowej www.itconnect.pl/polityka-prywatnosci

 

 

 

Adres biura:

Al. Jana Pawła II 23 pok. 12

 

00-854 Warszawa

Polska

Kontakt z nami:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

+48 (22) 653 85 92
Designed by Pure Underground Studio